Thống kê

Thống kê đánh giá và tình hình xử lý của năm
Thống kê theo năm
Người dân/Doanh nghiệp đánh giá
_/_ hài lòng
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá
_/_ hài lòng
Hệ thống đánh giá
_/_ hài lòng

Tiếp nhận 0 hồ sơ

Hoàn thành 0 hồ sơ

Trễ hạn 0 hồ sơ

Thống kê theo quý
|

Tháng

Người dân/Doanh nghiệp đánh giá
_/_ hài lòng
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá
_/_ hài lòng
Hệ thống đánh giá
_/_ hài lòng
0% hài lòng
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ Đã xử lý 0 hồ sơ Trễ hạn 0 hồ sơ 0 Đúng hạn

Tháng

Người dân/Doanh nghiệp đánh giá
_/_ hài lòng
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá
_/_ hài lòng
Hệ thống đánh giá
_/_ hài lòng
0% hài lòng
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ Đã xử lý 0 hồ sơ Trễ hạn 0 hồ sơ 0 Đúng hạn

Tháng

Người dân/Doanh nghiệp đánh giá
_/_ hài lòng
Cơ quan có thẩm quyền đánh giá
_/_ hài lòng
Hệ thống đánh giá
_/_ hài lòng
0% hài lòng
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ Đã xử lý 0 hồ sơ Trễ hạn 0 hồ sơ 0 Đúng hạn
Tình hình xử lý
Tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ
Lĩnh vực
Tình hình xử lý
Đơn vị Tiếp nhận Đang xử lý Đã xử lý
Tại đơn vị Qua mạng Đúng hạn Quá hạn Tạm dừng Đúng hạn Quá hạn
  • Trước (current)